ข้อกำหนดในรูปภาพหรือข้อความที่ปรากฏบนนามบัตรหรือรูปปกโปรไฟล์หรือรูปภาพโปรไฟล์หรือที่อื่นใดในแอพพลิเคชั่น

ห้ามใช้รูปภาพหรือข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดให้ปรากฏในแอพพลิเคชั่นดังต่อไปนี้

 • ที่ผิดกฏหมายในประเทศไทย
 • ที่อาจก่อเกิดความแตกแยกความไม่สงบหรือความไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น
 • ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่น
 • ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
 • ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือการบริการหรือรับบริการที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
 • แสดงถึงบริการอื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการจากยานพาหนะของคนขับหรือการรับบริการจากยานพาหนะของคนขับ
 • เจนนานำผู้ใช้บริการท่านอื่นออกสู่บริการอื่นๆภายนอกที่มิใช่การใช้บริการภายในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ
 • การโฆษณาอื่นใดที่มิได้ทำให้เกิดการใช้บริการจ้างงานภายในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

อนุญาตให้ใช้รูปภาพหรือข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดให้ปรากฏในแอพพลิเคชั่นเฉพาะดังต่อไปนี้

 • เพื่อแสดงความเป็นตัวตนหรือเอกลักษณ์ของท่าน
 • เพื่อมิให้เข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่น
 • เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้บริการภายในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ
 • เพื่อเชิญชวนให้เกิดการจ้างงานภายในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ
 • เพื่อดึงดูดให้มีการเข้าชมโปรไฟล์ โพสต์ หรือข้อมูลอื่นใดที่อยู่ภายในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนรูปภาพและ/หรือข้อความดังกล่าว หรือทำโทษหรือระงับการใช้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากต้องการลงโฆษณาให้ติดต่อที่เพจทางการของทรานสปอร์ไทย