ข้อตกลง/เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับลูกค้า

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

เลื่อนไปล่างสุด

ข้อความสำคัญ – กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป กรุณาหยุดใช้แอปพลิเคชัน หรือหยุดใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หรือ “ข้อตกลง” และ“ข้อตกลงเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว”)ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน และผู้ให้บริการ (ทรานสปอร์ตไทย) ในการใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ การใช้แอปพลิเคชันที่บริษัทจัดเตรียมให้ (“แอปพลิเคชัน) ด้วยการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ (“ซอฟท์แวร์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้หรือใช้บริการใดๆตามที่ตกลงกันไว้ (“คนขับ”) โดยแอปพลิเคชันจะเป็นสื่อกลางผู้ให้บริการขนส่งหรือบริการอื่นใด”คนขับรถ” และผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกับผู้ใช้บริการ ”ลูกค้า” ที่ต้องการรับบริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้หรือรับบริการอื่นใดตามที่ตกลง (รวมเรียกว่า “บริการ”) โดยท่านยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการและการแก้ไขและการเพิ่มเติมใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่ได้มีการประกาศเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ http://www.transportTH.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการให้รวมจากข้อความต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการด้วย

ผู้ให้บริการเสนอข้อมูลและวิธีการแก่ผู้ให้บริการขนส่งหรือบริการใดๆ คนขับรถ และผู้ประกอบการยานพาหนะ ในการจัด บริการขนขนส่งให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับลูกค้า และติดต่อกับลูกค้า แต่ผู้ให้บริการไม่ได้ให้และไม่มีเจตนาที่จะให้บริการขนส่งหรือบริการใดๆ หรือกระทำไม่ว่าจะด้วยประการใดๆในฐานะผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ ผู้ให้บริการรับขน หรือขนส่งหรือบริการใดๆนอกเหนือจากการเป็นสื่อกลาง และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการให้บริการขนส่งหรือบริการอื่นใดที่คนขับให้บริการแก่ท่าน

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือนโยบายที่เกี่ยวกับบริการไม่ว่าเวลาใดตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร การแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือนโยบายข้อตกลงของผู้ให้บริการเกี่ยวกับบริการจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศเงื่อนไขในการใช้บริการหรือนโยบายใดๆ ของผู้ให้บริการฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ https://transportth.com/privacy-policy-customer ท่านตกลงว่า การอ่านข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง และหากท่านยังคงใช้บริการต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวไม่ว่าท่านจะได้อ่านหรือไม่ ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นท่านไม่สามารถโต้แย้งได้ว่าท่านไม่ทราบในข้อตกลงและเงื่อนไขและหรือสัญญาดังกล่าว

ผู้ให้บริการเป็นผู้ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ให้บริการขนส่งหรือขนส่ง และผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่งหรือการบริการอื่นใดทางพาหนะโดยตรงกับท่าน ซอฟต์แวร์และแอปพลิคชันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ในฐานะผู้ใช้บริการขนส่งหรือผู้รับบริการรับส่งสินค้าหรือรับบริการเกี่ยวกับการบริการจากยานพหนะ) ในการนำเสนอบริการของคนขับแก่ท่าน ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำของท่านและของคนขับ การให้บริการหรือการบริการขนส่งใดๆ ที่จัดให้แก่ท่าน ท่านจะไม่อ้างหรือทำให้บุคคลใดเข้าใจผิดว่าท่านเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของผู้ให้บริการไม่ว่าในเวลาใดๆ และบริการที่ท่านได้รับนั้นจะไม่ถือว่าเป็นบริการของผู้ให้บริการไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ

การจ้างงาน การตกลงสื่อสารไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่มีลายลักษณ์อักษรหรือทำสัญญาตกลงการจ้างงาน เป็นข้อตกลงของคนขับและท่าน ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบทุกประการ

ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงแค่เป็นสื่อกลางในการให้บริการติดต่อสื่อสารและจัดทำระบบเพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยในการจ้างงาน

ห้ามมิให้ท่านนำเสนอแอปพลิเคชันของคู่แข่ง ให้คูปอง หรือตัดราคากันอย่างไม่เป็นธรรมและแนะนำส่วนลดในรูปแบบใดๆ ให้แก่คนขับหรือบุคคลอื่น ห้ามมิให้ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำเหมือนข้อมูลของผู้ให้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและบริการ การฝ่าฝืนความในข้อนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง และอาจถือเป็นการก่อจารกรรมหรือวินาศกรรมทางอุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดตามสมควรหรือตามกฎหมายกับท่าน และ/หรือบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ออกคำสั่งหรือสั่งการท่าน ในกรณีที่ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้ใช้

คำรับรองและคำรับประกัน

ในการใช้บริการ ท่านได้รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการและท่านมีอายุอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฎหมาย บริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือเว้นแต่กรณีที่บุคคลนั้นสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับนั้นจะอนุญาต ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า ท่านมีสิทธิ อำนาจและความสามารถในการใช้บริการและตกลงผูกพัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง การใช้บริการของท่านนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่านหรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่โอนหรือดำเนินการใดๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทุกครั้งที่ใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของผู้ให้บริการได้ต่อเมื่อท่านใช้วิธีที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่า ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผิดเวอร์ชั่นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของท่าน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการ หากท่านใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์กำหนดไว้ให้ใช้

ในการใช้บริการ ท่านรับรอง รับประกัน สัญญา และตกลงว่า

การอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ

ผู้ให้บริการและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) ตกลงให้สิทธิแก่ท่านซึ่งเป็นสิทธิที่เพิกถอนได้ ไม่สามารถโอน ไม่สามารถมอบหมายได้ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัดเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ ทั้งนี้ การใช้สิทธิต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิทั้งหมดแก่ท่าน

ท่านตกลงที่จะไม่ (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ จำหน่ายจ่ายแจก หรือดำเนินการใดๆ ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้มีขึ้นต่อบุคคลภายนอกต่อแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ (ข) แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (ค) สร้างการเชื่อมโยง (link) ในอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้กับแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการใดๆ เพื่อคัดลอก (“frame or mirror”) ซอฟท์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (internet-based device) (ง) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการเข้าสู่ซอฟท์แวร์เพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด (build a competitive product or service) (2) สร้างสินค้าที่ใช้แนวความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ หรือ (3) การลอกเลียนแบบความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคใดๆ ของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (จ) การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บ็อทส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที หรือ การก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ (unduly burdens or hinders the operation) และ/หรือ การปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (ฉ) ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ site search retrieval แอปพลิเคชัน หรือคู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อเรียกข้อมูลคืนมา (retrieve) ทำดัชนี (index) กระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (“data mine”) หรือไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ การทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอปพลิเคชัน (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่างๆ (ช) โพสต์ จัดจำหน่าย หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (ซ) นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก

ท่านอาจใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ และต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันในการ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิด ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม) (ค) ส่งวัสดุที่มีไวรัสในซอฟท์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ระบุในซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท หรือการทำลายชื่อเสียง

การชำค่าบริการ

ท่านทราบแล้วว่าจำนวนเงินที่ตกลงกัน เป็นการตกลงระหว่างท่านและคนขับ คนขับได้คิดรวมค่าบริการแก่ผู้ให้บริการในจำนวนเงินตามข้อตกลงนั้นแล้ว

การจ่ายค่าตอบแทน เมื่อท่านและคนขับดำเนินการปิดงานเสร็จสิ้นแล้ว ทางผู้ให้บริการจะทำการโอนเงินให้แก่คนขับ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดตามเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาการให้บริการและตามลำดับการทำงานของผู้ให้บริการ

ท่านรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหัก ยึดหน่วง ยกเลิก หรือกระทำการใดๆ แก่เงินค่าบริการ หากผู้ให้บริการมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อผู้ให้บริการมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างท่านกับผู้ให้บริการ เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับลูกค้า หรือนโยบายอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเป็นครั้งคราว หรือเมื่อท่านไม่ได้ใช้บริการโดยหยุดใช้บริการเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ

ท่านสามารถชำระค่าบริการด้วยวิธีการโอนเงินให้แก่ผู้ให้บริการเท่านั้น ในกรณีที่ท่าน ชำระเงินสำหรับบริการ เงินที่พึงชำระแก่คนขับทั้งหมด อันเนื่องมาจากการใช้บริการของท่านถือเป็นเงินของผู้ให้บริการและจะถูกชำระให้แก่คนขับภายหลังตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน

ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการประมวลผลธุรกรรมใดๆ หากผู้ให้บริการมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อผู้ให้บริการมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าคนขับหรือท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างคนขับหรือท่านกับผู้ให้บริการ ในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่เอาผิดกับผู้ให้บริการในการยึดหน่วง ล่าช้า ระงับ หรือยกเลิกการชำระเงินใดๆแก่ท่าน

นโยบายการยกเลิก

คนขับหวังรายได้และการให้บริการจากท่าน  ท่านยอมรับว่าการยกเลิกจำนวนมาก/บ่อยครั้งจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่คนขับ และจะสร้างผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ

ในขณะที่ท่านสามารถยกเลิกการจองหรือการตกลงจ้างงานได้ การยกเลิกนั้นจะต้องอยู่บนเหตุผลที่รับได้ ตามที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสมต่อการใช้งานการยกเลิกบนแอปพลิเคชันโดยมิชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้เหตุผลเท็จในการยกเลิก

ในกรณีที่มีการตกลงการจ้างงานระหว่างท่านและคนขับแล้ว ถือว่าสัญญาได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงเส้นทาง แก้ไขหรือยกเลิกสัญญา ย่อมถือว่าสัญญาแรกเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการหรือคนขับสามารถเรียกเก็บหรือยึดหรือเก็บเงินในส่วนที่ตกลงการวิ่งงานตามสัญญาครั้งแรกนั้น

การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่บนเหตุผลที่รับได้ หรือการเพิกเฉยต่อการขนส่งหรือการตกลงจ้างงาน การชำระเงิน (รวมเรียกว่า “การปฏิเสธ”) จะถูกนับเพื่อกำหนดการจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเครือข่ายของท่าน (“การระงับใช้”)

หากท่านมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นมิตร สร้างความเดือนร้อนหรือรำคาญให้แก่คนขับ ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือแก่ระบบ การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการแก่ท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในนโยบายการยกเลิกของลูกค้า และวิธีการคำนวณการปฏิเสธและการระงับใช้ โดยเป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบอีก

ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ให้บริการและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการ(แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และประโยชน์รวมถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน และส่วนที่เกี่ยวข้อง บริการและคำแนะนำ ความคิด การตอบรับ คำแนะนำต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่นๆ จัดเตรียมให้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขาย และไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันให้แก่ท่าน หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการเป็นเจ้าของ ชื่อ โลโก้ บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และโลโก้ของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอก และไม่มีสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ให้แก่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นข้อกำหนดของซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ กระบวนการ และการออกแบบในซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันทั้งหมด

ความลับ

ท่านตกลงรักษาความลับสำหรับข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการ บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือปฏิบัติการอื่นๆ ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้แก่ท่านโดยหรือในนามของผู้ให้บริการ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าจะก่อน ภายใน หรือหลังจากวันที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้) หรือเป็นข้อมูลที่ท่านได้จากผู้ให้บริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากการทำข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านยังต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของท่านเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว เพื่อการบริการ และท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อนและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

หน้าที่ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้ตราบเท่าที่ท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวว่า

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และเพื่อการดำเนินการตามที่ระบุด้านล่างนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาติขับขี่ เลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคาร เชื้อชาติ เพศ วันเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าในทางใด และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทได้รวบรวม เก็บรักษา ใช้ และดำเนินการประมวลผลใดๆ ผู้ให้บริการยังอาจรวบรวมข้อมูลโทรสนเทศ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น เลข IMEI ของท่าน และชื่อของแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ท่านได้ติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่าน)รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆของท่าน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่ผู้ให้บริการ คำร้องขอของท่านเพื่อสมัครแอปพลิเคชันจะไม่สมบูรณ์ และผู้ให้บริการจะไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและอาจทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถอนุญาตให้ท่านใช้บริการของผู้ให้บริการได้

ผู้ให้บริการอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อธุรกิจและกิจกรรมของผู้ให้บริการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ให้บริการอาจประสงค์จะติดต่อท่านผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์ด้านการตลาด”)

หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดข้อใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

หากท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ให้บริการ เช่น หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการชำระเงิน หรือหากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาปรับปรุงรายละเอียดของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยการส่งคำร้องขอของท่านไปยังรายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การชดใช้ค่าเสียหาย

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการจากการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ คุ้มครองผู้ให้บริการ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการ พนักงาน กรรมการ สมาชิก ผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ขาดทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่าย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก  การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการหรือกฎหมายหรือกฏใดๆ ที่ใช้บังคับไม่ว่าจะมีการอ้างอิงในเงื่อนไขในการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม การละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงคนขับ อันเป็นผลจากการกระทำของท่านเองหรือบุคคลภายนอก  การใช้หรือการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์โดยมิชอบ และ กรรมสิทธิ์ การใช้งาน หรือทรัพย์สิน สินค้า สิ่งของในการใช้บริการของท่าน

ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

ผู้ให้บริการจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม สภาพพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ ผู้ให้บริการจะไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่า  การใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์จะปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อบกพร่องใดๆ หรือปฏิบัติการประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นๆ  บริการ จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน ข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้จะมีความถูกต้องแม่นยำหรือน่าเชื่อถือ คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัถตุอื่นใดที่ท่านซื้อมาหรือได้รับผ่านทางแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ  แอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะทำให้แอปพลิเคชันปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย หรือ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ติดตามท่านหรือยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้ บริการที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่ท่านจะเป็นไปตามสภาพที่ท่านได้รับอย่างเคร่งครัด เงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยาย ตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยประการอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันโดยปริยายเรื่องการรับประกันเรื่องการใช้บริการสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป การใช้บริการสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่รวมอยู่ในคำรับประกันและผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดเท่าที่กำหนดไว้สูงสุดและมากที่สุด ผู้ให้บริการจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งาน ของบริการใดๆ และ/หรือแต้ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งของบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับโดยหรือจากบุคคลภายนอกผ่านการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ และ/หรือการแลกใช้ การให้ หรือการใช้แต้ม ท่านยอมรับและตกลงว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน และบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งโดยบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ และท่านตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ให้บริการไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม

ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์อาจขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้ หรือเป็นความผิดของผู้ให้บริการขนส่งหรือบริการอื่นใดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก การไม่สามารถเชื่อมต่อ ไม่มีสัญญาน การปิดหรือการที่ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่งมอบ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

การจำกัดความรับผิด

การเรียกร้องใดๆ ของท่านต่อผู้ให้บริการนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้บริการจะมีความรับผิดไม่เกินมูลค่าทั้งหมดของจำนวนค่าบริการที่ท่านได้ชำระตามจริงและ/หรือค่าบริการที่ได้เรียกเก็บจากท่าน เนื่องจากการใช้บริการระหว่างที่เกี่ยวกับการเรียกร้องนั้นๆ และไม่มีกรณีใดที่ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ ค่าเสียหายพิเศษในอนาคต หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ (รวมถึงการบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ และความสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นใดๆ) ผู้ให้บริการและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการต้องไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ หรือเป็นเหตุให้ท่านหรือลูกค้ารายใดของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือการไม่มีความสามารถในการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ได้ การที่หากท่านได้ให้ความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือความมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ หรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงถึงโดยการให้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ แม้ว่าผู้ให้บริการและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการที่ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวมาก่อน

ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่และจะไม่ประเมินและกำกับดูแลความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึง ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน และท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะสละสิทธิและปลดปล่อยผู้ให้บริการจากความรับผิด การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดจากหรือด้วยวิธีใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการซึ่งที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน ผู้ให้บริการจะไม่เป็นคู่กรณีกับข้อโต้แย้ง การเจรจาข้อโต้แย้งระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการจัดการการชำระเงินระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน เว้นแต่ท่านเป็นลูกค้าองค์กรซึ่งเปิดบัญชีองค์กรกับผู้ให้บริการไว้อยู่แล้ว หน้าที่ของการตัดสินใจของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ และสินค้าที่เสนอผ่านการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน (รวมถึงการบังคับใช้ทั้งหมด) เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงสละสิทธิและปลดปล่อยผู้ให้บริการจากความรับผิด การเรียกร้อง เหตุของการกระทำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

หนังสือบอกกล่าว

ผู้ให้บริการอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ท่านโดยการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของท่านส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านตามข้อมูลที่ผู้ให้บริการมีหรือการส่งข้อความตัวอักษรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (SMS)หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปยังไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า (pre-paid post)ไปยังที่อยู่ของท่านตามข้อมูลที่ผู้ให้บริการมี หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งให้ท่านแล้วต่อเมื่อผ่านไป 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งรอีเมล์หรือส่งไปรษณีย์ (หากส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมงหลังจากส่ง (กรณีที่ส่งทางอีเมล์) ท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ให้บริการ(หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าส่งแล้วต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังผู้ให้บริการโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

ภาษี

ท่านตกลงว่า ข้อตกลงฉบับนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด รวมถึงการจัดเก็บภาษีใดๆ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านยังตกลงว่า จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำทุกอย่างที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อก่อให้เกิด ช่วยเหลือ และ/หรือปกป้องผู้ให้บริการจากการเรียกร้องหรือพิสูจน์เครดิตภาษีซื้อ การหักกลบลบหนี้ การให้ส่วนลด หรือการคืนเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับภาษีใดๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว หรือที่ต้องชำระโดยเกี่ยวกับบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ท่านในฐานะผู้ใช้บริการขนส่งอิสระและ/หรือผู้รับบริการยานพหนะอิสระ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบ ชดใช้ และชำระภาษีใดๆ ที่เกิดจากเงินที่ชำระให้แก่คนขับที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

จำนวนเงินที่ชำระนอกเหนือจากค่าบริการที่ท่านและผู้ให้บริการตกลงกัน เป็นรายได้ของท่านที่ชำระแก่คนขับโดยตรงมิใช่รายได้หรือรายรับจากผู้ให้บริการ

การโอนสิทธิ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวและท่านไม่สามารถโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการแต่ผู้ให้บริการอาจโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน การที่ท่านโอนสิทธิใดๆ ของท่านอันถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อนี้ ให้ถือว่าการโอนนั้นเป็นโมฆะ

ข้อตกลงทั่วไป

กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายของเขตอำนาจใดๆ และข้อโต้แย้ง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือเหตุจากการกระทำใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือบริการซึ่งอาจถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“Thailand Arbitration Center (THAC)”) เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“ข้อบังคับ”) โดยอนุญาโตตุลาการ 1 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยความตกลงระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ประธานกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น

การดำเนินกระบวนพิจารณาและสถานที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ จังหวัดสุรินทร์โดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าว และคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในจำนวนเท่าๆ กันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดให้การรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอื่นได้ตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรเพื่อให้การบังคับใช้ข้อที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ความไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความเป็นเอกเทศของสัญญา การสละสิทธิ ฯลฯ ผลจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้หรือการใช้บริการจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างท่าน ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกได้ในฐานะที่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือ ตัวแทน

หากข้อตกลงใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับและข้อตกลงอื่นที่ไม่ถูกกระทบจะใช้บังคับได้เท่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้จะบังคับใช้กับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจตามที่ระบุไว้ข้างต้นการไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่ผู้ให้บริการได้ยอมรับและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขที่ปรากฏในเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้บังคับใช้ระหว่างท่านและผู้ให้บริการเท่านั้น บรรดาข้อตกลงหรือการเจรจาใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร (หากมี) ไม่ให้นำมาใช้บังคับระหว่างกันไม่ว่ากรณีใดๆ

ท่านตกลงว่า ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันทีในกรณีที่ผู้ให้บริการพบว่า ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องชดเชย ชดใช้หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านจากการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแต้มของท่านที่เก็บไว้กับผู้ให้บริการ หรือเงินใดๆ ที่ท่านจะให้แก่ผู้ให้บริการในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามข้อตกลงนี้

แต้มซิ่ง

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการแต้มซิ่ง ท่านยอมรับแล้วว่าเป็นข้อกำหนดจากผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ให้บริการ สามารถเปลี่ยนแปลงแต้มเพิ่มหรือลบ หรือจำนวนใดๆได้ตลอดเวลา

การเติมแต้มซิ่งไม่สามารถเรียกคืนหรือเปลี่ยนแลกเปลี่ยนโอนหรือขอคืนเป็นเงินสดหรืออื่นๆได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

แต้มซิ่งที่เติมไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้แม้ว่าท่านจะยกเลิกการใช้บริการแล้วก็ตาม

แต้มซิ่งที่ได้มาต้องมาจากเงื่อนไขของผู้ให้บริการเท่านั้น

แต้มซิ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเติมเข้าไปในระบบ ที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น นั่นคือ โพสต์แนะนำ(TopPost),นามบัตรแนะนำ(Banner),ซื้อโพสต์เพิ่มและและผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดตามที่กำหนดในเว็บไซต์

แต้มซิ่งที่ได้มาโดยผิดกฏหรือได้มาโดยทุจริตถือเป็นการฉ้อโกงและเป็นการทำผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการจะดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำผิดกฏหมายอย่างถึงที่สุด

โพสต์แนะนำหรือ TopPost

เป็นสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนผู้ให้บริการโดยการนำแต้มซิ่งที่ได้มาจากการแลกหรือการเติมหรือวิธีใดๆที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น

การที่จะแสดงสัญลักณ์ดังกล่าว ต้องมีการเติมแต้มซิ่งเข้าไปถึงจุดที่ผู้ให้บริการกำหนด

สัญลักณ์นี้จะคงอยู่กับโพสต์แต่ละโพสต์หารถของท่าน มิได้รวมเป็นทั้งไอดี

การเติมโพสต์แนะนำหรือTopPost คือการนำแต้มซิ่งที่มีมาเติมเข้าไปในแต่ละโพสต์ ทุกครั้งที่เติม แต้มนั้นๆจะคงอยู่ได้ตามจำนวนที่กำหนดเป็นวันต่อการเติม1ครั้ง แต่ไม่เกินระยะเวลาตามที่กำหนดในแอพพลิเคชั่น

แต้มที่เติมแต่ละครั้งจะถูกนับรวมกับแต้มอื่นๆที่ยังคงอยู่ในระยะเวลาของแต้มในแต่ละครั้งที่เติม
และถ้าแต้มหมดระยะเวลาตามที่กำหนดแต้มนั้นจะหายไปและจะไม่นำมารวมกับแต้มอื่นๆกล่าวคือแต้มที่หมดอายุแล้วจะไม่ถูกนำมารวมและแสดงในแต้มรวมนั่นเอง

สิทธิพิเศษสำหรับสัญลักษ์เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่แจ้งให้ทราบไว้ภายในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

เมื่อนำแต้มซิ่งไปเติมในโพสต์แนะนำหรือTopPost จะไม่สามารถร้องขอเรียกคืนแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้

นามบัตรแนะนำหรือ Banner

เป็นสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนผู้ให้บริการโดยการนำแต้มซิ่งที่ได้มาจากการแลกหรือการเติมหรือวิธีใดๆที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น

การที่จะแสดงสัญลักณ์ดังกล่าว ต้องมีการเติมแต้มเข้าไปถึงจุดที่ผู้ให้บริการกำหนด

สัญลักณ์นี้จะคงอยู่กับบัญชีของท่าน ไอดี (ID)

การเติมนามบัตรแนะนำหรือBannerคือการนำแต้มซิ่งที่มีมาเติมเข้าไปในนามบัตร(Banner)

ทุกครั้งที่เติมแต้ม แต้มนั้นๆจะคงอยู่ได้ตามจำนวนที่กำหนดเป็นวันต่อการเติม1ครั้ง แต่ไม่เกินระยะเวลาตามที่กำหนดในแอพพลิเคชั่น (ณ ตอนนี้เวลารวมสูงสุดอยู่ที่ 33 วัน)

แต้มที่เติมแต่ละครั้งจะถูกนับรวมกับแต้มอื่นๆที่ยังคงอยู่ในระยะเวลาของแต้มในแต่ละครั้งที่เติม
และถ้าแต้มหมดระยะเวลาตามที่กำหนดแต้มนั้นจะหายไปและจะไม่นำมารวมกับแต้มอื่นๆกล่าวคือแต้มที่หมดอายุแล้วจะไม่ถูกนำมารวมและแสดงในแต้มรวมนั่นเอง

สิทธิพิเศษสำหรับสัญลักษ์เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่แจ้งให้ทราบไว้ภายในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

เมื่อนำแต้มไปเติมในนามบัตรแนะนำหรือBanner จะไม่สามารถร้องขอเรียกคืนแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้
ข้อกำหนดในรูปภาพหรือข้อความที่ปรากฏบนนามบัตรหรือรูปปกโปรไฟล์หรือรูปภาพโปรไฟล์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรูปภาพหรือข้อความที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ https://transportth.com/privacy-policy-proflie เท่านั้น

การเพิ่มจำนวนโพสต์

เป็นการสนับสนุนทางทีมงานเพื่อเพิ่มจำนวนโพสต์ให้มากขึ้นกว่าที่มีให้ใช้ฟรี

การที่จะเพิ่มโพสต์ดังกล่าว ต้องสับสนุนผู้ให้บริการไปถึงจุดที่ผู้ให้บริการกำหนดถึงจะสามารถใช้งานได้

เมื่อสนับสนุนทีมงานในการเพิ่มโพสต์ จะไม่สามารถร้องขอเรียกคืนแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้

เลื่อนไปบนสุด